..бусад

Доктор (Ph), 2012

 

 

 

 

 

ОТГОНБААТАРЫН ЭНХЗУЛ

ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА, 

ДЭД ПРОФЕССОР 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Нэг сэдэвт бүтээл

“Preparation and properties of supramolecules based on the Ni(II) and Cu(II) complexes of cyclic or non-cyclic polyaza molecules (Цагираг ба цагираг биш полиаза лиганд бүхий зэс болон никелийн комплекс нэгдлийн синтез, тэдгээрийн бүтэц шинж чанарын судалгаа)” Химийн шинжлэх ухааны докторын зэрэг горилсон бүтээл. Сунчон Үндэсний Их Сургууль, БНСУ 2012 он

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

 1. Y. H. Kim, H. J. Kim, O.Enkhzul, C.H. Kwak, “Crystal structure determination of 2-(2-Methyl-6-phenyl-1-propyl-1,4-dihydro-pyridin-4-yl-idene)propane-dinitrile”ActaCryst. 2011, E67, o670.
 2. H. S.Lim, H.J. Kim, O.Enkhzul, C.H.Kwak, “Crystal structure determination of (E)-7-(4-Chloro-phen-yl)-5,7-dihydro-4H-pyrano[3,4-c]isoxazole-3-carbaldehyde oxime”ActaCryst. 2011, E67, o671
 3. D.Y. Chung, O.Enkhzul, S.H.Son, M.C.Chung, C.H.Kwak, “Crystal structure determination of 4,6-Di-tert-butyl-2,8-dimeth-oxy-dibenzo[b,d]furan” ActaCryst. 2011, o3356
 4. O.Enkhzul, M.C.Chung, C.H.Kwak, “Preparation and Luminescence Property of the Self-Assembled Nanoscale Netwok Systems Combined Tetracyanoplatinate(II) with Copper(II)-Polyaza Complexes”, J. Nanosci& Nanotech. September 2015.

Эрдэм шинжилгээний илтгэл

 1. “Attempted preparation of Copper(II)-terpy based molecular network” The 101th Spring Meeting of Korean Chemical Society, April, 2008, Ilsan, Korea
 2. “Attempted preparation of di-tetraazaCopper(II) complex based molecular network”The 103thSpring Meeting of Korean Chemical Society, April, 2009, Seoul, Korea
 3. “Design and preparation of self-assembled structure with hexaaza macrocyclic complexes and 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic acid” The 105th Spring Meeting of Korean Chemical Society, April, 2010, Incheon, Korea
 4. “Preparation and structure of supramolecules obtained by the combination of cyclic polyazamacrocyclic complexes and tetracyanometallate” The 105th Spring Meeting of Korean Chemical Society, April, 2010, Incheon, Korea
 5. “Design and construction of supramolecules obtained by the combination of protonated cyclic polyazamacrocyclic complexes and square-planar anionic complexes” The 105th Spring Meeting of Korean Chemical Society, April, 2010, Incheon, Korea
 6. “Preparation and properties of supramolecules of tetraaza complexes of Nickel(II) and Copper(II) cooperating with ferricyanide” The 106thAutumn Meeting of Korean Chemical Society, September, 2010, Daegu, Korea
 7. “Preparation and structure of Ni(II) complexes of tris(2-aminoethyl)amine with anions” The 106thAutumn Meeting of Korean Chemical Society, September, 2010, Daegu, Korea
 8. “1-D Polymeric and 2-D Network Structure of Supramolecules from the Reaction of Tetraazamacrocyclic Complex of Nickel(II) and Copper(II) with hexacyanoferrate(III)” International Conference on Nano Science and Nano Technology, November, 2010, Gwangju, Korea
 9. “Various Network Pattern of Supramolecular Complexes Obtained from theCombination of Nickel(II) and Copper(II) Macrocycles and Polycarboxylate” International Conference on Nano Science and Nano Technology, November, 2010, Gwangju, Korea
 10. “Synthesis and structure of non-cyclic tetraaza Cu(II), Ni(II) complexes” The 107th Spring Meeting of Korean Chemical Society, April, 2011, Jeju, Korea
 11. “Design and preparation of cyano-bridged complexes of copper (II) and nickel(II) complex cooperated by [Ni(CN)4]2-“ The 107th Spring Meeting of Korean Chemical Society, April, 2011, Jeju, Korea
 12. “Preparation and Crystal Structure of Supramolecules from the Combination of Copper(II) Complex of 1,4-Bis(3-aminopropyl)-piperazine and [Fe(CN)6]3- or [Fe(CN)6]4-“ The 107th Spring Meeting of Korean Chemical Society, April, 2011, Jeju, Korea
 13. “Preparation, X-Ray structure and Photochemical Properties of the tetra cyano- platinate (II) based Supramolecules” 61th Japan Society of Coordination Chemistry Symposium 2011, Okayama, Japan
 14. “Design and preparation of supramolecules by the combination of macrocyclic complex cation and organic anoin building blocks” 61th Japan Society of Coordination Chemistry Symposium 2011, Okayama, Japan
 15. “Preparation and photochemical property of Cu(II)-Pt(II) macrocyclic complex”The 108thAutumn Meeting of Korean Chemical Society, September, 2011, Daejon, Korea
 16. “Synthesis and structure of self-assembled crystalline solid of copper(II) macrocyclic complexes cooperated by [M(CN)4]2- (M = Ni or Pt)” The 108thAutumn Meeting of Korean Chemical Society, September, 2011, Daejon, Korea
 17. “Preparation and crystal structure of Ni(II)-Fe(III) complexes from the combination of heptaaza Ni(II) complexes and [Fe(CN)6]3-“ The 108thAutumn Meeting of Korean Chemical Society, September, 2011, Daejon, Korea
 18. “Synthesis and Luminescence properties of tetraaza donor macrocyclic complex based networks combined with metallocyanates” International Conference on Nano Science and Nano Technology, November, 2011, Suncheon, Korea
 19. “Crystal structure and magnetic properties of cyano-bridged bimetallic assembled [Cu(H2L)]3[Fe(CN)6]2”The 109th Spring Meeting of Korean Chemical Society, April, 2012, Ilsan, Korea
 20. “Design and preparation of supramolecules obtained from combination of macrocycles and aromatic polycarboxylates at different reaction condition” The 109th Spring Meeting of Korean Chemical Society, April, 2012, Ilsan, Korea
 21. “Nanoscale self-assembled metal-organic framworks by the combination of non-cyclic polyazamolecules and metal ions” The 11thInternational Conference on Nano Science and Nano Technology, November, 2013, Gwangju, Korea
 22. Dimeric and poiymeric Copper (II) and Nickel (II) Complexes of 1,4-bis(3-aminopropyl) piperazine (bapp) Combined with [Ni(CN)4]2-and Their Supramolecular Structures Constructed by Hydrogen Bonding. The 22nd Gwangju-Jeonnam-Jeonbuk Branch Association Academic Presentation. Korean Chemical Society. 2020, Korean
 23. Бог малын гаралтай ферментийн түүхий эдийн химийн найрлага. ТДС-ийн оюутны “Технологи, инноваци” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ.2020

 

 

  Харилцагч байгууллагууд

  © 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан