Номын сан :

..бусад

НАА 413 Дээд боловсролын нэр томьёоны монгол- англи- орос тайлбар толь/ Ред. ДАА 92 Чоймаа Ш., Батдорж Ц., Ба бус.-УБ.: Содпресс ХКК.,2019.-ISBN 978-99978-61- Д-966 95-5

Агуулга: Тус тайлбар толь нь боловсролын сургалт, судалгааны байгууллын багш, мэргэжилтэн, суралцагч, судлаачдад зориулагдсан бөгөөд дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөр, хөтөлбөр судлал, магадлан итгэмжлэл, чанарын баталгаажуулалт, багшлах болон суралцах үйл ажиллагаа, мэргэшлийн үндэсний хүрээнд холбогдох нэр томьёоны товч тайлбар, тодорхойлолтыг багтаасан болно.

    Харилцагч байгууллагууд

    © 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан