..бусад

Профессор, Ph.D 1997

 

 

 

 

 

БААСАНЖАВЫН БАРАМСАЙ

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БОЛОН ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

 

 

 

 

 

 

 

 

Нэг. Нэг сэдэвт бүтээл
“Электроникийн сургалтаар суралцагсдын техник сэтгэлгээг хөгжүүлэх нь”техникийн ухааны докторын зэрэг горилсон диссертаци, 1997 он

Хоёр. Эрдэм шинжилгээний илтгэл
1. Проблемы политехнологического образования в общеобразовательных школах Монголии. Международный семинар г.Москва. 1986 г.
2. Физикийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай ангид заах цахилгаан, радиоэлектроник хичээлийн агуулгын тухай. Улсын сурган хүмүүжүүлэх уншлага, 1987
3. Физикийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай ангид заах радиоэлектроник хичээлийн агуулгын тухай. Улсын сурган хүмүүжүүлэх уншлага, 1988
4. Технологизация монтажных работ или изучение электро-радио технологии в 9 -м классе. Московский педагогический государственный университет. г.Москва. 1998 г.
5. Проблемы технологической подготовки школьников в Монголии. III международная научная конференция образовательной области “Технология” Брянск, 1999
6. Мэргэжлийн сургалтын хосмог систем, түүнийг монголд туршиж байгаа нь. Монголын мэргэжлийн боловсролын шинэчлэл. Улаанбаатар 2002
7. Сургалт-үйлдвэрлэлийн холбоо, туршилт үр дүн. МУТИС–ын эрдэм шинжилгээний хурал, 2002 он
8. Today,s Reality of Mongolian Technical and vocational education and furtherway. Dialogue amond Civilizations: Inmadic and other Cultures of Central Asiа
Гурав. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
1. Төрөлжсөн сургалтаар сурагчдын техник сэтгэлгээг хөгжүүлэх тухай. Сурган хүмүүжүүлэх ухааны хүрээлэн, эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхтгэл 1986 он
2. Холбооны сургалтын төвийн материаллаг баазыг сайжруулснаар бэлтгэн гаргаж байгаа инженер, техникчдын мэдлэг чадварт нөлөөлсөн тухай. Холбооны үйлдвэрлэл шинжилгээний институт. Холбооны мэдээ. 1987 он
3. Физик-электроникийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай ангийн агуулгыг тогтоосон туршилтын тухай. Сурган хүмүүжүүлэх сэтгүүл, 1986 он, №2
4. Физик-электроникийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай ангид заах цахилгаан, радиоэлектроник хичээлийн агуулгын туршилтын тухай. Сурган хүмүүжүүлэх сэтгүүл, 1987 он, №4
5. Физик-электроникийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай ангид заах радиоэлектроник хичээлийн агуулгын туршилтын тухай. Сурган хүмүүжүүлэх сэтгүүл, 1988 он, №6
6. Төрөлжсөн сургалтыг боловсронгуй болгох асуудалд. Үнэн сонин. 1990.05.10
7. “Технология” гэсэн шинэ хичээлийн агуулгын тухай. Мэргэжлийн боловсрол сэтгүүл, 1998 он, №4
8. Проблемы технологической подготовки школьников в Монголии, Роль и место образовательной области “Технология” в содержании общего среднего образования. Тезисы докладов в III международной научной конференции образовательной области “Технология” Брянск 1999
9. Технологизация монтажных работ или изучение электро-радио технологии в 9 –м классе. Тезис доклада научных трудов. МПГУ. Серия: естественные науки.-М. Прометей, 1999./в соавторстве, авт. 0.05/.
10. Мэргэжлийн боловсролын тогтолцоог боловсронгуй болгох асуудал. ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, 2004 он
11. Технологийн дэвшил-мэргэшсэн ажилчдын хэрэгцээ, шаардлага. Боловсрол судлал, 2005 он №5
12. Сургуульд суурилсан сургалтаас эрэлтэд суурилсан сургалтанд шилжих асуудал. Мэргэжлийн боловсролын багш нарын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, 2005 он
13. Хүнсний үйлдвэрийн өрсөлдөх чадвар, хүний хөгжлийн зарим асуудал. ШУТИС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл, 2007 он
14. Хөгжсөн багш л сургуулийн хөгжлийг тодорхойлно.ТДС-ийн дээд болон мэргэжлийн боловсролын сургалтын арга зүй, үнэлгээ, 2013 он

Дөрөв. Ном, гарын авлага
1. Цахилгаан, радиотехникийн үндсүүд, сурах бичиг, 1987 он. 16 х.х.
2. Сургалтын техник хэрэгсэл, гарын авлага, УБИС. 1986 он
3. Сургуулийн электрон багаж судлах практикум, гарын авлага, Улсын багшийн их сургууль. 1989 он.

    Харилцагч байгууллагууд

    © 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан