..бусад

Доктор (Ph), 2003

 

 

 

 

 

ЯДАМСҮРЭНГИЙН БАЯРХҮҮ

ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН,  ДЭД ПРОФЕССОР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Нэг. Нэг сэдэвт бүтээл
“Разработка технологии производства продуктов функционального назначения из ячменя” техникийн ухааны (Ph.D) докторын зэрэг горилох диссертаци, 2003 он

Хоёр. Эрдэм шинжилгээний илтгэл
1. Изменение структурно- механических свойств ячменя при ВТО с использованием кондуктивного способа нагрева, Пища, экология, человек” научная конф,2002 г
2. Арвайн хүнс тэжээлийн ач холбогдол. ХТК-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал. УБ. 2002 он
3. Разработка новой технологии производства национального продукта Монголии. Юбилейная научная конф, Москва, 2002г, 22-23 октября
4. Новые технологии технологии производства продуктов лечебно- профилактического назначения из ячменя в условиях Забайкалья. Научная конф, Улан-Удэ, 2002г, 10-12 октября
5. Использование ВТО для повышения эффективности переработки ячменя в крупу. Международный симпозиум, Кемерово, 2003г
6. Арвайгаар чиглэсэн үйлчлэл бүхий хүнс үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. “XXI зууны хүнсний технологийн дэвшил” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, УБ. 2004 он
7. Изменение структурно-механических свойств ячменя при ВТО с использованием кондуктивного способа нагрева. “Пища, экология, человек” научная конф, Москва. 2005 г
8. Хүнсний аюулгүй байдлын тулгадмсан асуудал. “Аюулгүй хүнс” семинар УБ. 2008 он
9. “Бүтэн үрийн гурилын талх болох шинж чанарын судалгаа”сэдэвт илтгэл, “Талх Чихэр” ХК дээр болсон “Зохицуулах үйлчилгээтэй хүнс, түүний хэрэглээ” сэдэвт онол практикийн бага хурал. 2012 он
10. Хэрчсэн гурилын зах зээл ба технологийн шинэчлэл. “Хүнсний шим судлал-2016” багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал

Гурав. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл


1. Исследование ВТО для производства национального продукта “Арвайн гурил”. Вестник ВСГТУ Улан-Удэ, 2002 г
2. Арвайн хальслалтанд чийг, дулааны боловсруулалт нөлөөлөх нь “Хүн ба хүнс” сэтгүүл, УБ. 2002, №4, хуу 28-29
3. Новые технологии производства продуктов быстрого приготовления из ячменя. Пища, Экология, Качество Труды III Международная научная практическая конференция, Новосибирск, 2003, с-430-433
4. Влияние ВТО зерна на белковый комплекс продуктов переработки ячменя. Высокоэффективные пищевые технологии, методы и средства их реализации: Сб. докл. Всерос. Науч- техн. Конф- выставки. Москва, 2003, с-86-88
5. Бүтэн буудайн гурил үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. “Хүн ба хүнс” сэтгүүл, 2005 он, №2, хуу18-19
6. Импортын гурилын чанарын судалгаа. “Хүн ба хүнс” сэтгүүл. 2005 он, №4, хуу15-16
7. Пивоны шаарыг талх гурилан бүтээгдэхүүнд нэмэлт түүхий эд болгон ашиглах нь. Оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл, 2004 он
8. Импортын гурилын чанар, эрүүл ахуйн судалгаа. Оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл, 2004 он
9. Бүтэн буудайн гурил үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. Оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл, 2004 он
10. Арвайгаар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. “Хүнс судлал-2006” ШУТИС-ийн ХБТС-ийн эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. 2005 он
11. Хөх тарианы гурилаар зохицуулах үйлчилгээтэй хүнс үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. ХТК-ийн эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, 2005 он
12. Улаанбуудайн талх болох шинж чанарын харьцуулсан судалгаа. ХТК-ийн эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, 2005
13. Улаанбуудайн талх болох шинж чанарын судалгаа.“Хүнсний бүтээгдэхүүний чанар-эрүүл ахуй” оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, 2005 он
14. Импортын бүтээгдэхүүн дэх хүнсний нэмэлтийн аюулгүй байдал “Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл-чанар” оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, 2006 он
15. Импортын гурилын чанарын тухай. “Хүнсний аюулгүй байдал-тулгамдсан асуудал” онол үйлдвэрлэлийн бага хурлын эмхэтгэл, УБ, 2007 он
16. Жимс ногооны эрүүл ахуйн судалгаа“Хүнсний бүтээгдэхүүний эрүүл ахуй-аюулгүй байдал” оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, 2007 он
17. Импортын буудайн аюулгүй байдлын судалгаа. “Хүнсний бүтээгдэхүүний эрүүл ахуй-аюулгүй байдал” оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, 2007 он
18. Жимс ногооны эрүүл ахуйн судалгаа“Хүнсний бүтээгдэхүүний эрүүл ахуй-аюулгүй байдал” оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, 2007 он
19. Импортын буудайн аюулгүй байдлын судалгаа. “Хүнсний бүтээгдэхүүний эрүүл ахуй-аюулгүй байдал” оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, 2007 он
20. Импортын алимны эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын судалгаа“Хүнсний хангамж-аюулгүй байдал” оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, 2008 он
21. Хошуу тарианы баяжуулсан нэвс үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. “Хүнсний хангамж-аюулгүй байдал” оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, 2008 он
22. Халгайгаар баяжуулсан гурилан бүтээгдэхүүний технологийн судалгаа “Хүнсний аж үйлдвэрийн хөгжил-80” оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл, 2010 он
23. Мэхээртэй кексний технологийн судалгааХүнсний аж үйлдвэрийн хөгжил-80” оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл, 2010 он
24. Хошуу тарианы хавтгайлсан бэлдмэл үйлдвэрлэх технологийн судалгаа.Дархан-Уул аймгийн ТИС-ийн эмхэтгэл. УБ. 2012 он
25. Бүхэл үрийн гурилын талх болох шинж чанарын судалгаа. “Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний нөөц, хангамж” оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл, 2012 он
26. Импортын жимсний чанар, эрүүл ахуйн судалгаа. “Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний нөөц, хангамж” оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл, 2012 он
27. Импортын жимсний чанар, аюулгүй байдал. Хүн ба хүнс 2012 оны №4
28. “Бүтэн үрийн гурилын талх болох шинж чанарын судалгаа”сэдэвт илтгэл, “Талх Чихэр” ХК дээр болсон “Зохицуулах үйлчилгээтэй хүнс, түүний хэрэглээ” сэдэвт онол практикийн бага хурал. УБ. 2012 он
29. Импортын цагаан будааны чанар аюулгүй байдлын судалгаа. “Шинэ зууны хүнс” оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл, 2013 он
30. Импортын цагаан будааны чанар аюулгүй байдлын судалгаа. ТДС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. УБ. 2013
31. Хошуу тарианы баяжуулсан кекс үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. “Шинэ зууны хүнс” оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл, 2013 он
32. Сүү боловсруулах үйлдвэрийн бичил орчны эрүүл ахуйн судалгаа“Шинэ зууны хүнс” оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл, 2013 он
33. Хөх тарианы гурилын кекс, жигнэмэг. Хүн ба хүнс сэтгүүл. №3 (93)/2014
34. Бяслагтай бялууны технологийн судалгаа. “Хоол хүнсний үйлдвэрлэлийн технологийн дэвшил” оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл, 2014 он
35. Буудайн ашиглалтыг нэмэгдүүлэх боломж. “Хоол хүнсний үйлдвэрлэлийн технологийн дэвшил” оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл, 2014 он
36. Үр тариа, түүний хүнс тэжээлийн ач холбогдол. Монголын оюунлаг эрдэмтэн эмэгтэйчүүдийн II чуулганы эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. УБ. 2014 он
37. Шар будаатай кекс үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. “Хүнс–хөгжлийн түлхүүр” оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл, 2014 он
38. Бүхэл үрийн гурилын бялуу. “Хүнс–хөгжлийн түлхүүр” оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл, 2014 он
39. Хөх тарианы бүтэн үрийн гурил үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. ШУТИС-ийн ҮТС-ийн “Хүнс судлал-2015” эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэгтэл. УБ. 2015 он
40. Бялууны үйлдвэрлэлд эгзэгтэй цэгийн хяналтыг нэвтрүүлэх нь. ТДС-ийн багш нарын “Хүнсний шим судлал-2015” эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл. 2015 он
41. Бялууны үйлдвэрт НАССР нэвтрүүлэх нь. “Хүнс–эрүүл мэнд” оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл, 2015 он
42. Баяжуулсан сүү үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. ТДС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. УБ. 2015 он
43. Шоколадтай арвайт жигнэмэг бүтээгдэхүүний танилцуулга. Хүнс, ХАА-н салбарын шинжлэх ухаан, технологи инноваци, бүтээгдэхүүний эмхэтгэл. УБ. 2016 он
44. Жигнэмэл гурилан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд бог будааг ашиглах нь. “Хүн ба хүнс” сэтгүүл №1. 2016
45. Буудайн ашиглалтыг нэмэгдүүлэх боломж. МОЭХ-ны эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. УБ. 2016 он
46. Бүхэл үрийн гурилын бялуу. “Хүнс-хөгжлийн түлхүүр-2015” оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. УБ. 2016 он
47. Шар будаатай кекс үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. “Хүнс-хөгжлийн түлхүүр-2015” оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл
48. Буудайн ашиглалтыг нэмэгдүүлэх асуудалд. “Хүн ба хүнс” сэтгүүл №3(101), 2016
49. Хошуу тариагаар баяжуулсан бялуу үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. “Хоол, хүнс-эрүүл мэнд” оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл
50. Баяжуулсан сүү үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. “Хоол, хүнс-эрүүл мэнд” оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, УБ. 2016 он
51. Хошуу тарианы хавтгайлсан бэлдмэлтэй талхны технологийн судалгаа. “Байгалийн нөөц-бидний ирээдүй” оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, УБ. 2016 он
52. Хэрчсэн гурилын хадгалалтын хугацааг нэмэгдүүлэх боломж. “Байгалийн нөөц-бидний ирээдүй” оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл
53. Хэрчсэн гурилын зах зээл ба технологийн шинэчлэл. “Хүнсний шим судлал-2016” багш нарын эрдэм шинжилгээнийбага хурлын эмхэтгэл
54. Хошуу тарианы хэрэглээ. “Хүн ба хүнс” сэтгүүл №1(103), 2017

 

Дөрөв. Ном, гарын авлага


1. “Амуу тариа” гарын авлага. УБ. 2002 он
2. Хүнсний бүтээгдэхүүнд хийх зарим шинжилгээний аргачлал, УБ.2002 он
3. Усанд уусдаг аминдэм тодорхойлох шинжилгээний арга. 2х.х. УБ. 2004 он
4. Хүнсний бүтээгдэхүүнд хийх зарим шинжилгээний аргачлал, гарын авлага. УБ. 2005 он
5. Ургамлын биохими, гарын авлага. УБ. 2005 он
6. Үр тариа боловсруулах технологи.Сурах бичиг DDC 664-077, Б-381, 2005 он
7. Гурил үйлдвэрлэх технологи, Сурахбичиг, DDC 664-720 7.023 Б-385, 2007 он
8. Үр тариа болон гурилын чанарын шинжилгээний аргачлал, Лабораторийн гарын авлага, УБ, 2007 он
9. Диплом бичих заавар, Гарын авлага, УБ, 2007 он
10. “Хүнсний эрүүл ахуй” семинарын удирдамж, Гарын авлага, УБ, 2009 он
11. “Зохицуулах үйлчилгээтэй хүнс үйлдвэрлэх технологи” семинарын удирдамж, гарын авлага, УБ 2009 он, 2,25 х.х
12. “Зохицуулах үйлчилгээтэй хүнс” лекцийн эмхэтгэл, гарын авлага, УБ 2011 он
13. “Үр тариа, гурилын чанарын шинжилгээний аргачлал” лабораторийн удирдамж.УБ. 2012 он
14. “Түүхий эд судлал” хичээлийн лабораторийн шинжилгээний аргачлал, гарын авлага. УБ. 2012 он
15. “Хүнсний үйлдвэрийн эрүүл ахуй” хичээлийн семинарын эмхэтгэл, УБ. 2012 он, 2 х.х
16. “Үр тариа боловсруулах технологи”гарын авлага. 2013 он, 7х.х
17. “Зохицуулах үйлчилгээтэй хүнс” гарын авлага. УБ. 2013 он, 5 х.х
18. “Гурил будаа боловсруулах үйлдвэрийн төсөл зохиох аргачлал”. УБ. 2014 он, 5 х.х
19. “Хүнсний үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн лавлах” гарын авлага, 8,2 х.х
20. “Хүнсний эрүүл ахуй” гарын авлага. УБ. 2014 он, 4х.х
21. “Хүнсний эрүүл ахуй” гарын авлага. УБ. 2017 он 5,25 х.х

Тав. Удирдсан эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил

1. “Хөх тариагаар талх, гурилан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх технологийн судалгаа ”Докторын зэрэг горилох бүтээл, Г. Оюун, 2007 он /албан ёсны шүүмжлэгч/
2. “Зарим сортын буудайг ус дулаанаар боловсруулах технологийн горимын оновчлол ”Докторын зэрэг горилох бүтээл, Б. Пүрэвжаргал, 2008 он /албан ёсны шүүмжлэгч/
3. “Гурилын талх болох шинж чанарын судалгаа”, Хүнс судлалын ухааны магистрын зэрэг горилох ажил, Б. Уранчимэг, ХТК. 2007 он
4. “Халгайгаар баяжуулсан гурилан бүтээгдэхүүний технологийн судалгаа”, Хүнс судлалын ухааны магистрын зэрэг горилох ажил, Ч. Тунсаг, ХТК 2010
5. “Саахарын агууламжийг бууруулах үйлчилгээтэй бүтээгдэхүүний технологийн судалгаа”, Хүнс судлалын ухааны магистрын зэрэг горилох ажил, А. Болормаа, ХТК 2010 он
6. “Хошуу тарианы хавтгайлсан бэлдмэл үйлдвэрлэх технологийн судалгаа”, Хүнс судлалын ухааны магистрын зэрэг горилох ажил, Б. Батгэрэл, ХТК 2009 он
7. “Хүнсний үйлдвэрлэлд НАССР нэвтрүүлэх боломж”, Хүнс судлалын ухааны магистрын зэрэг горилох ажил, Д. Эрдэнэчулуун, ТДС 2011 он
8. “Мэхээртэй кекс үйлдвэрлэх технологийн судалгаа”, Хүнс судлалын ухааны магистрын зэрэг горилох ажил, Ж. Даваахүү ТДС, 2011он
9. “Бүтэн үрийн гурилын талх болох шинж чанарын судалгаа”. Хүнс судлалын ухааны магистрын зэрэг горилох ажил, И.Солонго ТДС, 2012
10. “Сүү боловсруулах үйлдвэрийн орчны эрүүл ахуйн судалгаа”. Хүнс судлалын ухааны магистрын зэрэг горилох ажил, Ж. Мөнгөнчимэг ТДС. 2013 он
11. “Хошуу тарианы кекс үйлдвэрлэх технологийн судалгаа”. Хүнс судлалын ухааны магистрын зэрэг горилох ажил, Г. Дуламжав. ТДС. 2013
12. “Цагаан будааны чанар, эрүүл ахуйн судалгаа”. Хүнс судлалын ухааны магистрын зэрэг горилох ажил, С.Баясгалан. ТДС. 2013 он
13. “Цавуулаг багатай буудайг гурил үйлдвэрлэлд ашиглах боломж” Хүнс судлалын ухааны магистрын зэрэг горилох ажил, Д. Отгонбаяр, ТДС 2014
14. “Хөх тарианы гурил үйлдвэрлэх технологийн судалгаа” Хүнс судлалын ухааны магистрын зэрэг горилох ажил, Б. Эрдэнэбаатар, ТДС 2014
15. “Гишүүний пектинээр цэлцэгнүүр үйлдвэрлэх технологийн судалгаа” Хүнс судлалын ухааны магистрын зэрэг горилох ажил, Ч. Мөнхтуяа, ТДС 2014
16. “Пивоны шаарыг талханд нэмэлт түүхий эд болгон ашиглах нь” Хүнс судлалын ухааны магистрын зэрэг горилох ажил, Б. Ёндонжамц, ТДС 2014
17. “Нохойн хошууны биологийн идэвхит бодисын судалгаа ” Хүнс судлалын ухааны магистрын зэрэг горилох ажил, Б. Өнөржаргал, ТДС 2015
18. “Бүхэл үрийн гурилаар бялуу үйлдвэрлэх технологи” Хүнс судлалын ухааны магистрын зэрэг горилох ажил, М. Өнөрбилэг, ТДС 2015
19. “Хэрчсэн гурилын технологийн судалгаа ”Хүнс судлалын ухааны магистрын зэрэг горилох ажил, О. Даваасүрэн, ТДС 2016

Зургаа. Патент, Ашигтай загвар


1. Способ получения заменителя чая, Патент РФ №2245063. 2003
2. Шоколадтай арвайн жигнэмэг хийх арга, Ашигтай загварын гэрчилгээ, 2006 он, №1378

    Харилцагч байгууллагууд

    © 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан