1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Сургалт & Чанар

DDC-664 Д 271 Дамдинсүрэн Л. Хүнсний үйлдвэрийн шинжлэх ухааны өндөр түвшний технологийн үндсүүд.УБ.,2017.-141х

Хүнсний үйлдвэрийн шинжлэх ухааны өндөр түвшний технологиудыг инженерийн прагматик хандлагаар “инновацийн хэлбэрт шилжсэн”,үйлдвэрлэлд хэвшсэн”,”судалгаа туршилтын шатанд байгаа”гэж системчлэн авч үзсэн бүтээл болно.

Их уншсан