1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Сургалт & Чанар

DDC-621.3 , Г-233 , Гантөмөр Ш. Цахилгаан шугам сүлжээ,систем.УБ.,2014.- 1100х.

Сурах бичигт цахилгаан шугам сүлжээ,системийн үндсэн тоноглол,тэдгээрийн хийц,бүтэц,ажиллах зарчим,ажлын горим,холбогдох тооцоо зэргийг оруулжээ.

 

Их уншсан