1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Сургалт & Чанар

ДАА-641 Мягмарсүрэн Б., Дамдинсүрэн Л. НАА-36 Амьтны гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн Биохимийн М-985 үндэс/Хян. Дамдинсүрэн Л.-УБ.,2019.-ISBN978-99978-0-187-6

Агуулга: Биологийн буюу биохими нь амьд организмын химийн бүтэц, тэдгээрийг оршин тогтнох үед явагддаг химийн процессийг судалдаг шинжлэх ухаан юм.

Их уншсан