1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Сургалт & Чанар

DDC-624.183, Б-168, Базар Г. Төмөр бетон бүтээц-2.УБ.,2012.391х

Энэ номонд төмөрбетон бүтээцийн тооцооны онол,туршлагын асуудлыг дэлгэрэнгүй бичсэнээс гадна зарим түгээмэл хэрэглэгддэг бүтээцийн тооцооны жишээ бодож оруулсан болно.Нарийн төвөгтэй бүтээцүүдийг зураг,диаграмм,бүдүүвчээр тайлбарлан үзүүлжээ.

Их уншсан