1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Сургалт & Чанар

Хүнсний аюулгүй байдлын үндэс

DDC-363.192

Д-275

Энэхүү номонд "Хүнсний аюулгүй байдал" ухагдахууны бүтэц,агуулга,мөн чанарыг онолын болон прагматик хандлагаар авч үзэн энэ чиглэлийн судалгааны хандлага, арга зүйн шинжлэх ухааны үндсийг товч танилцуулсан  болно.

Монгол улсын хүнсний нөөц, чадавхи, бодит үйлдвэрлэлт, хүн амын хүнсний хэрэглээ, хүртэмж хооллолт, шим зүй, бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг  статистик  мэдээлэл, эрдэмтдийн бүтээл, өөрийн судалгааны үр дүнд тулгуурлан шинжилж,хүнсний хэрэглээний шинэ үеийн бүтээгдэхүүн,нэр томьёог товч тайлбарлав.Энэ номыг хүнсний аюулгүй байдлын судлаачид,суралцагсад, төр засгийн холбогдох ажилтнууд болон хүнсний үйлдвэрлэл,үйлчилгээ эрхлэгчдэд зориулсан  бүтээл юм.

Их уншсан