1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Сургалт & Чанар

DDC-310 В-338 Амарзаяа Б.,Батболд Л.Дээд математикийн бодлогын хураамж-1.УБ.,2016.-278х.

Энэхүү сурах бичигт дээд математикийн 2000 гаруй бодлогууд эмхтгэгдсэн.Хэрэгцээт онолын тайлбарууд,жишээ бодлоготойгоо тусгагджээ.

Их уншсан