1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Сургалт & Чанар

DDC-610 Н-294 Нарандэлгэр С. Талх үйлдвэрлэх технологи.УБ.,2016.-112х.

Энэхүү номонд түүхий эдийг хадгалах,талхны хөрөнгө зуурмаг бэлтгэх,хөрөнгө зуурмагийг исгэх,хэвлэх хөөлгөх,жигнэх,хөргөх,хадгалах үед явагдах процесс,тэдгээрийн мөн чанарын талаар оруулжээ.

Их уншсан